Beíratkozás

Dátum: 2019. 03. 29 11:00:41 Szerző: siposne

Az óvodai felvétel, óvodai jogviszonv létesítése

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VII1.31.) EMM1 rendelet 12. §).

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)

bekezdés).

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bek.). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik.

  1. szeptember 01-jétől az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős (Nkt. 72. § (1) bek.).

A szülő kérelmére a jegyző (Sátoraljaújhely Polgármesteri Hivatal — 3980. Sátoraljaújhely, Kossuth tér S.) az óvodavezetö, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles rról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (EMM1 rendelet 20. § (2) bek.).

A szülő, gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. §. (2) bek.).

A beíratás időpontja:

2019.május 6-7-8.

Helyszíne: V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKGIMNÁZIUM ÉS GIMNÁZIUM,

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT TAGÓVODÁJA

3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás utca 79

 

 A gyermek beiratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
  • személyi azonosítót, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, és a TA.1 kártyát

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (EMMI rendelet 20. § (3) bek.)

  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek

Magyarország területén (Nkt. 92. §).

A sajátos nevelési igényű gyermekek felvételhez a B.A.Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságának szakértői véleménye szükséges.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény igazgatója. A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Egri Főegyházmegyének címzett, (3300 Eger, Széchenyi u. 1.), de az érintett intézménynek (óvodának) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a jegyző elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.

A 2019/2020. nevelési évre felvételt nyert gyermekek fogadása a nevelési év első napjától (2017. szeptember 2.- hétfő) folyamatosan történik.

 

                                                                                                                                                                                                                                     

V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola
© 2011-2018 Katolikuskeri.hu
Az oldal 0.003 másodperc alatt készült el 11 lekéréssel.
Memória használat: 417.02 kb
Katolikuskeri.hu
Verzió 1.0
Készítette: Egy "volt" Keris diák
Kiadás dátuma: 2019. 01. 01