Köszöntő

Kedves Diákok és Szülők!

Köszönöm, hogy megtisztelték iskolánkat érdeklődésükkel. Az V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Óvoda az értékeket és a XXI. század kihívásaira adott válaszokat építi be nevelő- és oktatómunkájába. A képzési struktúránkban fellelhető az óvodai nevelés, az általános és középiskolai oktatás - nevelés, valamint a szakképzés is.
A diákok személyiségének formálása az egyik fő feladatunk, hogy kritikus, önálló véleményt megfogalmazó, értékek mentén elkötelezett embereket neveljünk. Célunk, hogy az iskolánkból kikerülő tanulók érettségi után biztosan állják meg a helyüket a felsőoktatásban, a szakképzésben tanuló diákjaink pedig értékes szakemberekké váljanak, akikre a térség munkaadói számíthatnak.
Pedagógiai programunk mottója minden diákunk és tanárunk számára támpontot jelent:
„Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?” Jézus azt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.” Jn 14,5-6

Sebes Péter igazgató

Intézményünk

Itt található néhány alapvető információ intézményünkről.

Fenntartónk az Egri Főegyházmegye. 

Székhelyünk:Sátoraljaújhely, Kazinczy út 12.

Óvodánk, általános és középiskolánk működik.

Emellett emelt szintű OKJ képzéseket végzünk.

Az iskola igazgatója Sebes Péter.

Munkáját helyettesek, tagintézményvezetők és gazdasági vezető segíti.  

 

 

Tanórán kívüli

Dátum: 2019. 01. 03 18:50:30 Szerző: siposne

1. Hagyományõrzõ tevékenységek
Törekednünk kell a nemzeti és vallási hagyományok ápolására, különös tekintettel a nemzeti és vallási ünnepek, megemlékezések helyi hagyományainak megtartására. 
Fontos feladat számunkra, hogy fiataljaink megismerkedjenek az egyház szentjeivel, életútjukból példát merítsenek. Kiemelten kezeljük az óvoda és általános iskola védõszentjének, Árpád-házi Szent Margit emlékének ápolását, illetve a középiskola névadójának, a város alapítójának, V. Istvánnak az ünnepét. Névadó- védõszentünk ünnepén, a megemlékezõ mûsorhoz kapcsolódva, versenyeket, pályázatokat, vetélkedõket, kiállításokat szervezünk.
Az intézmény alapításának kerek évfordulóit kiemelten kezeljük. (Évkönyv megjelentetése, díjak alapítása, dombormû készíttetése stb.) Amennyiben lehetõségünk kínálkozik, részt vállalunk a városi ünnepélyek mûsoraiban. Képviseltetjük magunkat lakóhelyünk rendezvényein, de az iskolai szintû ünnepélyek, osztálykeretben megtartott megemlékezésekkel is bõvül. Különös figyelmet fordítunk az ünnepeket, megemlékezéseket, rendezvényeket kísérõ külsõ megjelenítõ formákra, hogy ezek viselkedési megnyilvánulásaikkal, esztétikájukkal (dekoráció, faliújság), az ünneplésbe való bekapcsolódással példamutatóak legyenek. Igyekszünk bekapcsolódni a vallási ünnepi elõkészületekbe, különösen a húsvét és advent helyi hagyományainak megtartásába. 
Évente két alkalommal lelki napot tartunk. A teljes iskolaközösség minden ajánlott egyházi ünnepen részt vesz a szentmisén. A tanítást imával kezdjük, és imával fejezzük be. Az étkezésekhez kapcsolódó imák, és az egyházi köszönés gyakorlása folyamatos. A középiskolában ezen hitéleti elemek bevezetése fokozatosan történik. 
Rendezvényeink: Veni Sancte Tanévnyitó ünnepély, Kisboldogasszony (szept. 8.), Szent Gellértnek, a magyar egyházi iskolák védõszentjének a napja (szept. 24.), V. István nap (szept. 25.), Aradi vértanúk napja (okt. 6.), Magyarok Nagyasszonya (okt. 8.), Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja (okt. 23.), Szalagavató (nov.), Adventi gyertyagyújtások (dec. hónap hétfõin), Palántaavató (dec.), Szent Miklós napja (dec. 6), Szeplõtelen Fogantatás (dec. 8.), Lelki nap (dec.), Karácsony (dec.), Vízkereszt (jan. 6.), Védõszentünk, Árpád-házi Szent Margit ünnepe (jan. 18.), Gyertyaszentelõ Boldogasszony, Balázs-áldás (febr. 2.), Farsang (febr.), Hamvazószerda, Nagyböjt, Lelki nap Húsvét, 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója (márc. 15.), Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc. 25.), Anyák napja (május elsõ hete), Katolikus Iskolák Napja (május), Elsõáldozás (május), Gyermeknap (május utolsó hete), Bérmálkozás (kétévente júniusban), Ballagás (május, június), Te Deum (június), Tanévzáró (június). A hagyományteremtés egyéb lehetõségei gazdagítják az iskola életét: Szent Cecília énekverseny, Matematika tesztfeladat-megoldó (Zrínyi) verseny, Természettudományi versenyek szervezése, rendezése, Tanulmányi versenyek, Sportversenyek (Mikulás-kupa, kerékpár túra, házi kosárlabda, teremlabdarúgó bajnokság, tanár-diák mérkõzések),
Kiállítás a tanulók munkáiból, Városi szavalóverseny rendezése, Hittanverseny, Irodalmi színpad, Kutatók éjszakája, Szakmacsoportos délután, 12 órás foci, Fõzõverseny.
2. Versenyek, vetélkedõk
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, stb.) versenyek, vetélkedõk, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedõk megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a tanárok szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 
3. Közösségépítõ tanórán kívüli foglalkozások 
Törekednünk kell arra, hogy diákjaink ne csak a kötött tanórai keretek között lehessenek együtt, hanem azokon túl is lehetõségük legyen egymás jobb megismerésére és kapcsolataik elmélyülésére. Ennek színterei lehetnek az osztályfõnök vagy más szaktanár által szervezett programok, illetve a fiatalok önkéntes szervezõdései.
4. Fokozott társadalmi szerepvállalás a diákok körében, közösségi szolgálat
A keresztény elvek és az iskola által preferált emberi magatartás megköveteli, hogy szavakkal és tettekkel segítsük elesett embertársainkat, illetve a szabadidõ terhére önkéntes munkát, közösségi szolgálatot vállaljanak fiataljaink. Ennek keretében igyekszünk a képzési idõ végére eljutott minden diák számára megadni a lehetõséget, hogy megtapasztalhassa az önzetlen, anyagi érdektõl független segítés és felajánlás örömét.
5. Egészséges életmódhoz és környezeti neveléshez kapcsolódó tevékenységek
A lelki egészség mellett ugyanolyan fontos a testi egészség is. Ennek eléréséhez ösztönözzük diákjainkat arra, hogy ne csak a tanórákon, hanem azon túl életvezetésükben prioritást élvezzen az egészséges életmód és egészséges környezet megteremtésének igénye. Ehhez kirándulások, sporttevékenységek, természetmegismerõ és óvó tevékenységek végzését ösztönözzük.
6. Múzeumi, kiállítási, mûvészeti elõadáshoz kapcsolódó foglalkozások
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle közmûvelõdési intézményekben, illetve mûvészeti elõadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes.
7. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata
A tanulók igényei alapján elõzetes megbeszélés után lehetõség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógéptermek, stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.
8. Hit és vallásoktatás
A hitoktatás különös helyet foglal el az iskolai oktatásban és nevelésben. Elsõdleges célja a hit ébresztése, a diákok személyes Istenkapcsolata, mely lehetõség szerint tanórán kívüli keretek között is biztosított. 

Online felhasználók

Csengetési rend

1. 7:45 — 8:30

2. 8:40 — 9:25

3. 9:40 — 10:25

4. 10:35 — 11:20

5. 11:30 — 12:15

6. 12:25 — 13:10

7. 13:15 — 14:00

8. 14:05— 14:45

9. 14:50 — 15:30

V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola
© 2011-2018 Katolikuskeri.hu
Az oldal 0.009 másodperc alatt készült el 58 lekéréssel.
Memória használat: 417.75 kb
Katolikuskeri.hu
Verzió 1.0
Készítette: Egy "volt" Keris diák
Kiadás dátuma: 2019. 01. 01