Köszöntő

Kedves Diákok és Szülők!

Köszönöm, hogy megtisztelték iskolánkat érdeklődésükkel. Az V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Óvoda az értékeket és a XXI. század kihívásaira adott válaszokat építi be nevelő- és oktatómunkájába. A képzési struktúránkban fellelhető az óvodai nevelés, az általános és középiskolai oktatás - nevelés, valamint a szakképzés is.
A diákok személyiségének formálása az egyik fő feladatunk, hogy kritikus, önálló véleményt megfogalmazó, értékek mentén elkötelezett embereket neveljünk. Célunk, hogy az iskolánkból kikerülő tanulók érettségi után biztosan állják meg a helyüket a felsőoktatásban, a szakképzésben tanuló diákjaink pedig értékes szakemberekké váljanak, akikre a térség munkaadói számíthatnak.
Pedagógiai programunk mottója minden diákunk és tanárunk számára támpontot jelent:
„Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?” Jézus azt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.” Jn 14,5-6

Sebes Péter igazgató

Intézményünk

Itt található néhány alapvető információ intézményünkről.

Fenntartónk az Egri Főegyházmegye. 

Székhelyünk:Sátoraljaújhely, Kazinczy út 12.

Óvodánk, általános és középiskolánk működik.

Emellett emelt szintű OKJ képzéseket végzünk.

Az iskola igazgatója Sebes Péter.

Munkáját helyettesek, tagintézményvezetők és gazdasági vezető segíti.  

 

 

Házi és hétvégi feladatok

Dátum: 2019. 01. 03 18:48:51 Szerző: siposne

HÁZI FELADATOK SZABÁLYAI
Iskolánkban a házi feladat adásának célja a tantárgyi követelmények teljesítéséhez szükséges ismeretek elmélyítése, a tanultak emlékezetbe vésése, az ismeretek további gyakorlása és bõvítése.
A tantárgyak sajátosságaitól függõen iskolánkban a házi feladatok alábbi típusait alkalmazzuk:
• szóbeli tanulás, 
• írásbeli feladatmegoldás, prezentáció-készítés
• gyûjtõ- és kutatómunka a könyvtárban, az interneten
• rajzos vagy gyakorlati feladatmegoldás. 
A házi feladatok iskolánkban alkalmazott formái 
• kötelezõ házi feladat, melynek célja: a tantervi követelmények teljesítéséhez, a tananyag elsajátításához szükséges képesség- és készségfejlesztés, a következõ tanítási órára történõ felkészülés.
• szorgalmi vagy ajánlott házi feladat: célja a képességfejlesztés, a tanulók érdeklõdésében és felkészültségében megmutatkozó egyéni különbségek figyelembe vételével az ismeretek bõvítése, kiegészítése, új ismeretek szerzése.
A házi feladatok adásának szempontjai
• A házi feladat mértékét az életkori sajátosságokat figyelembe véve arányosan kell
• megosztani szóbeli és írásbeli munkákra.
• A házi feladat a tanórán megértetett anyaghoz kapcsolódjon.
• A szóbeli feladat az új anyag bevésésére szolgál, az írásbeli a készségek begyakoroltatására.
• Az alapvetõen sok gyakorláson alapuló tárgyak esetében (nyelvtan, matematika) mindig legyen írásbeli házi feladat is.
Iskolánkban a házi feladatok adásának elvei és mennyisége a nevelés-oktatás szakaszaiban
1-2. évfolyam esetében a házi feladat adásának fõ szempontja, hogy arányban kell állnia az olvasás, írás és számolás anyagának. A házi feladat miatti terhelés ne legyen nagyobb, mint 45 perc. A munkát szakítsa meg többször játékos foglalkozás. 
3-4 évfolyamon elsõsorban a szóbeli és írásbeli feladatok megfelelõ arányára kell odafigyelni. Az 1 óra, amelyet szünet szakít meg, hogy minél több önálló feladat megoldására kerüljön sor. 
5-6. évfolyam a házi feladat miatti terhelés elérheti az 1 órát. A feladatok adásának szempontjai: 
– Egyénenkénti tantárgyi sorrend kialakítására ösztönözzük a tanulókat
– Szóbeli - írásbeli megfelelõ aránya
– Külön odafigyelést igényel az összefoglaló rendszerezõ anyag elmélyítésének segítése
– Az elméleti részek tanulásának tanítása
7-8. évfolyamos tanulóknál el kell érni a tanulás ismereteinek birtoklását az önálló munkavégzéssel az eddig tanultak alapján. Illetve a tantervben meghatározott jártasságok és készségek alkalmazásának igényére kell összpontosítani. Ezen szakaszban a házi feladat készítésének idõtartama elérheti a 1,5 órát is. 
A középiskolai diákok esetében fokozatosan kell elérni, hogy a napi házi feladattal töltött idõ a képzési szakasz végére 3 óra legyen. Ezzel a diák hozzászokik a rendszeres napi feladatvégzéshez. A házi feladatok feladásának fõ szempontjai: 
- önálló gyakorlás, a tanórán tanultak gyakoroltatása,
- elméleti anyag megtanulása,
- önálló kutatómunka (akár internet segítségével is).

ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI
Az írásbeli számonkérés történhet anyagrészbõl a témakörök összefoglalása után, vagy több téma lezárása után. 
A részismeret számonkérése rövidebb idõtartamú. Célja a folyamatos tanulás és a továbbhaladáshoz szükséges ismeretek meglétének ellenõrzése.
A témazáró feladatlapok a követelményrendszernek megfelelõ, a szaktanár által összeállított, vagy központilag kiadott, egységesen értékelt feladatsorok (ha az adott tárgyhoz rendelkezésre állnak).
Számonkérés anyagának összeállításakor be kell tartani a fokozatosság elvét: célszerû az elején könnyebb feladatokat beállítani, majd ezt követik az egyre nehezebb feladatok. Az egyes osztályzatok elérésének követelményszintjeit a tanulókkal ismertetni kell.
A naplóba és az ellenõrzõ könyvbe és a tájékoztató füzetbe az írásbeli, szóbeli feleletekre adott jegyet megszerzésekor be kell írni.

Online felhasználók

Csengetési rend

1. 7:45 — 8:30

2. 8:40 — 9:25

3. 9:40 — 10:25

4. 10:35 — 11:20

5. 11:30 — 12:15

6. 12:25 — 13:10

7. 13:15 — 14:00

8. 14:05— 14:45

9. 14:50 — 15:30

V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola
© 2011-2018 Katolikuskeri.hu
Az oldal 0.007 másodperc alatt készült el 58 lekéréssel.
Memória használat: 417.76 kb
Katolikuskeri.hu
Verzió 1.0
Készítette: Egy "volt" Keris diák
Kiadás dátuma: 2019. 01. 01