Köszöntő

Kedves Diákok és Szülők!

Köszönöm, hogy megtisztelték iskolánkat érdeklődésükkel. Az V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Óvoda az értékeket és a XXI. század kihívásaira adott válaszokat építi be nevelő- és oktatómunkájába. A képzési struktúránkban fellelhető az óvodai nevelés, az általános és középiskolai oktatás - nevelés, valamint a szakképzés is.
A diákok személyiségének formálása az egyik fő feladatunk, hogy kritikus, önálló véleményt megfogalmazó, értékek mentén elkötelezett embereket neveljünk. Célunk, hogy az iskolánkból kikerülő tanulók érettségi után biztosan állják meg a helyüket a felsőoktatásban, a szakképzésben tanuló diákjaink pedig értékes szakemberekké váljanak, akikre a térség munkaadói számíthatnak.
Pedagógiai programunk mottója minden diákunk és tanárunk számára támpontot jelent:
„Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?” Jézus azt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.” Jn 14,5-6

Sebes Péter igazgató

Intézményünk

Itt található néhány alapvető információ intézményünkről.

Fenntartónk az Egri Főegyházmegye. 

Székhelyünk:Sátoraljaújhely, Kazinczy út 12.

Óvodánk, általános és középiskolánk működik.

Emellett emelt szintű OKJ képzéseket végzünk.

Az iskola igazgatója Sebes Péter.

Munkáját helyettesek, tagintézményvezetők és gazdasági vezető segíti.  

 

 

Alapító okirat

Dátum: 2018. 12. 26 19:07:38 Szerző: siposne

Iktatószám: 103/KG-2/2017.05.02.

Tárgy. alapító okirat módosítása Készült: 3 eredeti példányban

Az V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Óvoda alapító okiratának módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövege, amelyben a legutolsó, 2017. május 2-án kelt módosítások kiemelve és aláhúzva olvashatók:

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személyeként 00001/2012-003 számon nyilvántartásba vett Egri Fóegyházmegye érsekeként az Egyházi Törvénykönyv 802. kánonjából származó kötelezettségem és a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése alapján a 3.) pontban megjelölt oktatási intézmény (továbbiakban: Intézmény) alapító okiratát az alábbiak szerint állapítom meg, amelyben a módosítások aláhúzva és kiemelve olvashatók:

 • Az alapító neve és székhelye:
 
   


Az Egyházi Törvénykönyv (CIC. 802-806.) alapján az Egri Főegyházmegye Ordináriusa. 3300 Eger, Széchenyi u. 1.

 • A fenntartó neve és székhelye:

Egri Fóegyházmegye

3300 Eger, Széchenyi u. 1.

 • Az Intézmény hivatalos neve:

Hivatalos neve: V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Óvoda

Rövid neve: V. István Katolikus Szkg. és Gimn., Általános Iskola, Óvoda

Rövidített neve: V. István Kat. Isk. OM azonosító: 201594 Alapítás éve: 2011.

 • Az Intézmény típusa:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. alapján:

 • óvoda
 • általános iskola gimnázium szakgimnázium
 • Az Intézmény feladatellátási helyei:

Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 12.

Tagintézményei:

 1. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Amádházi Szent Margit Általános Iskola Tagintézménye 3980 Sátoraljaújhely, József A. u. 1.
 2. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Árpádházi Szent Margit Tagóvodája

3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás u. 79.

 • Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
 1. AzNkt. 4.Š 1. pontja alapján:
 
   


 óvodai nevelés  általános iskolai nevelés-oktatás  gimnáziumi nevelés-oktatás  szakgimnáziumi nevelés-oktatás  a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetó, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása

 • Az Nkt. 4. S. 25. pontja rögzíti, hogy sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes elófordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. ”

Fentiekból a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet alapján az intézmény vállalhatja mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdó tanulók ellátását.

 • Az Nkt 4.Š 3. pontja alapján az Intézmény vállalhatja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdó gyermek, tanuló ellátását, vagyis olyan különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlódése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.

Alapfeladatok a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján:

Székhely:

Az Nkt. 4.5 1. pontja értelmében ellátja

általános iskolai nevelés-oktatás  gimnáziumi nevelés-oktatás  szakgimnáziumi nevelés-oktatás  a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényü gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása

0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon

092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerü nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 0922 Középfokú nevelés, oktatás

 
   


Szakgimnáziumi nevelés-oktatás

092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai

092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai

092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészító szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképzó iskolákban

092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészító szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképzó iskolákban

092231 Szakképesítés megszerzésére felkészító szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképzó iskolákban

092232 Sajátos nevelési igényú tanulók szakképesítés megszerzésére felkészító szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092260 Gimnázium és szakképzó iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok

0930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás

093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)

Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)

Szakmai középfokú oktatás          

Szakképesítés megszerzésére felkészító nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészító nappali rendszerü szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

Szakképesítés megszerzésére felkészító szakmai elméleti felnőttoktatás

Szakképesítés megszerzésére felkészító szakmai gyakorlati képzés

Szakképesítés megszerzésére felkészító nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon

Sajátos nevelési igényü tanulók szakképesítés megszerzésére felkészító nappali rendszerú szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

Szakképesítés megszerzésére felkészító szakmai gyakorlati felnőttoktatás

Emelt szintú szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés

Emelt szintú nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintú nappali rendszerú szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon

Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés

Felsőfokú oktatás

 
   


Felsófokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

Felsófokú szakképzés M.n.s. egyéb oktatás

Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

Szakmai továbbképzések

M.n.s. egyéb felnőttoktatás

Az Intézményben katolikus szellemben, nappali rendszerben az alábbi szakképzések folynak:  négy évfolyamos szakgimnáziumi, (2019-ben kifutó szakközépiskolai, szakmacsoportos alapozó oktatás) a következő szakmacsoportokban:  közgazdaság ágazat (XXIV.)  informatika ágazat (XIII.)  ügyvitel ágazat (XXV.) pedagógia ágazat (IV.)

Ügyviteli ágazaton

 

 

                 54 346 03

Közgazdaság ágazaton

Irodai titkár

 

 54 343 01 biztosítás)

Pénzügyi termékértékesító (bank,

befektetés,

 54 344 01

Informatika ágazaton

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

 

 54 213 05

Szoftverfejlesztó

 

 54 481 06

Informatikai rendszerüzemeltetó

 

— felkészítés emelt szintű szakképesítés megszerzésére 13-15. évfolyamon. Megszerezhetó szakképesítések (13-14. évfolyam):

Pedagógiai ágazaton

 • 54 140 02 Pedagógiai- és családsegító munkatárs

Felkészítés emeltszintú szakképesítés ráépülés megszerzésére nappali és esti munkarendben a 15. évfolyamon:

Közgazdasági ágazaton

 • 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyveló

Az Intézményben felnőttképzés keretében a következő képzések folynak:

 • OKJ-s képzések:
  • 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
  • 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
 • Egyéb szakmai képzések:
  • Digitális írástudás megszerzését szolgáló képzés (30 óra)
 • Nyelvi képzések:
  • Alapfokú angol "komplex” államilag elismert nyelvvizsgára felkészító

 Alapfokú német "komplex” államilag elismert nyelvvizsgára felkészító

 • Középfokú angol "komplex” államilag elismert nyelvvizsgára felkészító
 • Középfokú német "komplex” államilag elismert nyelvvizsgára felkészító
 
   

 • Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek:
  • Előzetes kompetenciamérés

 Álláskeresési technikák

Felkészítés tanulmányi és sportversenyekre, érettségi vizsgára és a felsófokú tanulmányokra, az érettségi vizsga megszervezése.

Tagozati és emelt szintú oktatás, tehetséggondozás, szakkörök, tanórán kívüli önképzési és művelődési tevékenységek biztosítása a tanulók szabadidejének hasznos eltöltésére. Iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi szolgáltatás nyújtása.

Egyéb feladatai:

470009 Egyéb kiskereskedelem

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

855100 Sport, szabadidős képzés

855200 Kulturális képzés

855900 M.n.s. egyéb oktatás

0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások

Egyéb humán-egészségügyi ellátás

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

 

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségétjavító programok

107080 Esélyegyenlóség elósegítését célzó tevékenységek és programok

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

0810 Szabadidős és sportszolgáltatások

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

Kulturális szolgáltatások

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044 Könyvtári szolgáltatások           

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 0860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás

Tagintézmény (általános iskola):

Az Nkt. 4.5 1.pontja értelmében általános iskolai nevelés-oktatást és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését és iskolai nevelését-oktatását látja el.

0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon

091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon

092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

 

 

 • Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 • Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
 • Általános iskolai tanulószobai nevelés
 • Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

Egyéb feladatai:

470009 Egyéb kiskereskedelem

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása


562100 Rendezvényi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

855100 Sport, szabadidős képzés

855200 Kulturális képzés

855900 M.n.s. egyéb oktatás

0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások

Egyéb humán-egészségügyi ellátás

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségétjavító programok

107080 Esélyegyenlóség elósegítését célzó tevékenységek és programok

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

0810 Szabadidős és sportszolgáltatások

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

Kulturális szolgáltatások

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044 Könyvtári szolgáltatások

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 0860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás

Tagintézmény (óvoda):

Az Nkt. 4.Š l.pontja értelmében ellátott alapfeladatok:

 óvodai nevelés a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása

0911 Óvodai nevelés

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Egyéb feladatai:

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

 • Feladatellátási helyenként felvehetó maximális gyermek és tanulólétszám:

Összesen: 896 fó

Felvehetó maximális gyermek és tanulói létszám a székhelyen: 530 fő

Felvehetó maximális gyermek és tanulói létszám az általános iskolai tagintézményben: 256 fó Felvehetó maximális gyermek és tanulói létszám az óvodai tagintézményben: 110 fó

 • Az évfolyamok száma és típusa:

Évfolyamok száma:

 • Óvodai csoportok száma: 4 csoport
 • Általános iskola: 1-8. évfolyam

         Gimnázium:                 9-12. évfolyam

 • Szakgimnázium (Szakközépiskola): 9-15. évfolyam

Oktatás munkarendje: 1-14.évfolyamon nappali. a 15. évfolyamon nappali és esti

 
   

 • A feladatellátást szolgáló vagyon. a vagyon feletti rendelkezés és használati jog:

Székhely:

Az Egri Fóegyházmegye és Sátoraljaújhely Város Önkormányzata között létrejött megállapodásban rögzített határozatlan idejú használati jog, másrészt az Egri Főegyházmegye, harmadrészt az Intézmény tulajdonjoga alapján, határozatlan ideig rendelkezésre állnak az Intézmény működéséhez szükséges ingók.

Ingatlanok:

Az Egri Fóegyházmegye és Sátoraljaújhely Város Önkormányzata között létrejött megállapodással létrejött határozatlan idejú használati jog alapján az Intézmény rendelkezésére áll a szakközépiskola és a gimnázium intézményegység elhelyezésére szolgáló 335-ös sátoraljaújhelyi helyrajzi számon nyilvántartott, Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 12. szám alatti ingatlan.

Tagintézmény (általános iskola):

Az Intézmény leltára szerinti vagyon, tárgyi eszközök, berendezések az Intézmény vagy fenntartó tulajdonjoga alapján határozatlan ideig az Intézmény rendelkezésére állnak.

Ingatlan:

Az Egri Főegyházmegye 1/1 arányú tulajdonjoga alapján határozatlan ideig az Intézmény rendelkezésére áll az általános iskola elhelyezésére szolgáló, a sátoraljaújhelyi 2807 helyrajzi számon nyilvántartott 2.826.-nm. alapterületű ingatlan.

Tagintézmény (óvoda):

Az Egri Fóegyházmegye és Sátoraljaújhely Város Önkormányzata között létrejött megállapodásban rögzített határozatlan idejű használati jog, másrészt az Egri Fóegyházmegye, harmadrészt az Intézmény tulajdonjoga alapján, határozatlan ideig rendelkezésre állnak az Intézmény működéséhez szükséges ingók.

Ingatlanok:

 
   


Az Egri Fóegyházmegye és Sátoraljaújhely Város Önkormányzata között létrejött megállapodással létrejött határozatlan idejű használati jog alapján az Intézmény rendelkezésére áll az óvoda elhelyezésére szolgáló sátoraljaújhelyi 2373. helyrajzi számon nyilvántartott 1787 m2 alapterületű, Esze Tamás u. 79. szám alatti ingatlan.

10.) A gazdálkodással összefüggő jogosítványok:

Önálló egyházi jogi személyként, a fenntartó által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat alapján működő egyházi intézmény.

A fenntartó által jóváhagyott költségvetése alapján önállóan gazdálkodó szervezet. Gazdálkodási formakódja (GFO'2012 kód): 552 Egyházi intézmény.

Eger, 2017. máius 2.

Online felhasználók

Csengetési rend

1. 7:45 — 8:30

2. 8:40 — 9:25

3. 9:40 — 10:25

4. 10:35 — 11:20

5. 11:30 — 12:15

6. 12:25 — 13:10

7. 13:15 — 14:00

8. 14:05— 14:45

9. 14:50 — 15:30

V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola
© 2011-2018 Katolikuskeri.hu
Az oldal 0.008 másodperc alatt készült el 58 lekéréssel.
Memória használat: 449.75 kb
Katolikuskeri.hu
Verzió 1.0
Készítette: Egy "volt" Keris diák
Kiadás dátuma: 2019. 01. 01